قوانین و مقررات

قوانین ثبت علامت تجاری

ادامه مطلب

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاح برخی مواد آن

ادامه مطلب

قوانین ثبت نشان جغرافیایی

ادامه مطلب

آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین مربوطه

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی حمایت از ثبت اختراعات

ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ادامه مطلب

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی

ادامه مطلب

آيین نامه هاي قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

ادامه مطلب

آئین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی

ادامه مطلب

آیین نامه حمایت از ترویج و آموزش مالکیت فکری

ادامه مطلب

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی ماده 47

ادامه مطلب

قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی نشان جغرافیایی

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ادامه مطلب

موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم

ادامه مطلب

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

ادامه مطلب

قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی

ادامه مطلب

قانون ثبت علائم و اختراعات

ادامه مطلب

قانون ثبت علامت تجاری افغانستان

ادامه مطلب

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می

ادامه مطلب

قانون ثبت احوال وکارت ملی

فصل اول – کلیات

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گوا

ادامه مطلب