حوزه فعالیت


حوزه فعالیت شرکت یگانه ندای آتین

شرکت  آتین به صورت تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت و انتقال فناوری فعالیت می کند که در ادامه به اهم فعالیت های آتین اشاره شده است.

 ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در خصوص:

 • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص انتخاب بهترین نوع حمایت از هر دارایی فکری
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت صنعتی (اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری)
 •  بستر سازی برای توسعه فناوری در کشور از طریق آگاهی بخشی مدیران
 • کمک به فرهنگ سازی حقوق و مدیریت مالکیت فکری و انتقال فناوری از طریق آموزش
 • پایش شرکت ها و موسسات از منظر مالکیت فکری
 • ثبت بین المللی اختراعات از طریق معاهده PCT
 • ثبت بین المللی اختراعات در آمریکا ، ترکیه ، مالزی ، قزاقستان و ...
 • ثبت علائم تجاری در کشور افغانستان و عراق
 • جستجوی پیشینه اختراع در عرصه داخلی و بین المللی و احراز تازه بودن موضوع تحقیقات
 • جستجوی پیشینه علامت در عرصه داخلی و بین المللی
 • ایجاد سبد مالکیت فکری برای شرکتهای صنعتی و دانش بنیان
 • تهیه و تدوین متون فنی- حقوقی اختراعات (Patent Drafting)
 • انجام امور مربوط به نقل و انتقال حق امتیاز اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری
 • تهیه و تنظیم قراردادهای فروش امتیاز تکنولوژی
 • طرح دعاوی و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به نقص حقوق مالکیت فکری
 • اخذ تاییدیه اختراع از مراجع مالکیت فکری کشور
 • آموزش در حوزه مالکیت فکری و فناوری
 • ارائه مشاوره و خدمات در خصوص جذب سرمایه گذار مخاطره پذیر
 • انجام امور مربوط به تمدید اعتبار اسناد اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری
 • دادخواهی در مراجع قضایی ( حقوقی و کیفری ) در خصوص نقض مالکیت صنعتی
 • ارائه مشاوره و خدمات در خصوص تجاری سازی اختراعات
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت فناوری
 • و ...