مأموریت


ماموریت شرکت یگانه ندای آتین:

 

ما برآنیم با اتکا به نیروی انسانی کارآمد ، متخصص و خبره و ارتباط با مراکز و سازمانهای علمی ، تحقیقاتی ، فناوری و صنعتی در سطح ملی و بین المللی ، رویای کسانی که به موفقیت در عرصه ی کسب و کارهای دانش بنیان و کارآفرینی می اندیشند را ، تحقق بخشیم.

ما این کار را از طریق آموزش ، مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت و انتقال فناوری انجام می دهیم.