منشور اخلاقی


 

                                                           به نام یگانه معبود

 

منشور اخلاقی

شرکت یگانه ندای آتین

ما بر اساس ماموریت خویش، مرکزی تخصصی در زمینه مالکیت فکری (اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی) و مدیریت و انتقال فناوری می باشیم و برای تحقق این ماموریت بر ارزش ها و اصول اخلاقی زیر پایبندیم:

صداقت در گفتار و کردار ، اعتقاد ماست.

امانت داری و حفاظت از اسرار و مستندات محرمانه مشتریان ، وجه تمایز ماست.

کسب تخصص و تجربه و بکارگیری آن در امور محوله، عزم ماست.

اصول اخلاقی و وجدان کاری در انجام امور جاری و کارهای محوله ، چراغ راه ماست.

تعهد به حرفه و وفاداری در قبال مشتریان و همکاران ، اصول کار ماست.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی در انجام وظایف ، سرلوحه ماست.

مشتریان با ارزش ترین سرمایه ما هستند و ایجاد حس اعتماد و احترام در خدمت رسانی به آنها مایه افتخار ماست.

رعایت فرهنگ کاری و افزایش بهره وری فعالیت ها برای رسیدن به چشم انداز شرکت، آرمان ماست.

مشارکت در تصمیم گیری و روحیه کار دسته جمعی در پیشبرد فعالیت ها،شیوه کار ماست.

از پیشنهاد سازنده استقبال کرده و انتقاد پذیری در انجام وظایف ، ویژگی ماست .