دالین مهر


زیرمجموعه ی گروه صنعتی گلرنگ و مالک علامت تجاری بینگو میباشد.

 

محصولات: محصولات کیک بینگو، بینگو پلاس و رنکس