اسپانو


در زمینه تولبد و بازرگانی فعالیت دارد.

محصولات: لباس زیر و جوراب