سازگان


در زمینه ی تولید مانیتور علائم حیاتی بیمار فعالیت میکند.

 

محصولات: مانیتور علائم حیاتی بیمار، پالس اکسی متر، پمپ تزریق، ماژولهای سازگانی