مگنولیا


مالک برندهای ماگنولیا و آلس پایس و دارای محصولات: طعمهای صنایع غذایی، طعمهای اصناف، طعمهای خانگی