بیو زر


در بخش آموزش، تحقیق و توسعه و تولید فعال و مالک برند بیوزر میباشد.

محصولات: نانو بیولوژیک،  نانو کلات، کودهای ترکیبی، بیو ارگانیک، کودهای مایع