آنچه باید در مورد طرح دعوای کیفری جهت مطالبه وجه چک بدانید...


در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند. ماده 13 قانون صدور چک که اصلاحی 1382 است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند توصیف کرده است و در مقایسه با ماده 13 سابق به گونه ای وضع شده است که بیش از 90% از چکهای صادره را از شمول وصف کیفری خارج می کند پس اگر چکی به تاریخ موخر بر صدور صادر شود(چک وعده دار) یا چک سفید امضاء یا امانی یا بابت تضمین باشد ، دارنده چک در صورت برگشت آن، نمی تواند اقدام کیفری کند اما باید دید اقدام کیفری چه معایب و محاسنی دارد و دلیل این اقدام قانونگذار  چیست؟
پس از آنکه چک بی وعده یا روز صادر شد دارنده آن می تواند آن را همان روز یا نهایت ظرف 6 ماه به بانک ارائه دهد تا وجه آن را دریافت کند پس از صدور چک روز این توهم ایجاد نشود که باید قطعا همان روز به بانک ارائه شود بلکه از لحظه ای که چک روز صادر گردد تا 6 ماه دارای وصف کیفری خواهد بود و دارنده می تواند ظرف 6 ماه به بانک مراجعه و در صورت عدم پرداخت چک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند . پس از آنکه گواهی عدم پرداخت صادر گردید دارنده مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا نماید. 
در نتیجه به استناد ماده 11 قانون صدور چک، برای آنکه دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست ندهد و به اصطلاح حق شکایتش از بین نرود باید دو وظیفه قانونی را رعایت کند:
1-  تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن اقدام و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.
2-  ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند.
نکته مهمی که باید بدانید این است که قانونگذار برای حق شکایت کیفری شرط دیگری هم قرار داده است و آن عدم انتقال چک به دیگری است و در انتهای این ماده مقرر نموده است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد و منطور از انتقال قهری فوت دارنده چک است که موجب انتقال حقوق مالی وی به وراث او می شود.