تبیین دامنه طرح صنعتی از طریق مقایسه با اختراع


تبیین دامنه طرح صنعتی از طریق مقایسه با اختراع
با توجه به ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده های خاص را ارائه میکند و مشکلی رادر یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل مینماید.
با توجه به تعریف اختراع به شرح فوق و همچنین تعریف طرح صنعتی به شرحی که در ماده 20 قانون یاد شده آمده است، مشخص است که بین طرح صنعتی و اختراع تفاوت اساسی وجود دارد، زیرا طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقا جنبه ای از یک کالا که تزیین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است، مربوط میشود و با ضرورتهای کاربردی و فنی تعیین نمیگردد، در حالی که اختراع چه محصول و چه فرایند قبل از هر چیز ضرورتا به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین میشود. به عبارت دیگر، طرح صنعتی به سیما و ظاهر یک وسیله و کالا که جنبه زیبایی شناختی و تزئینی دارد، مربوط میشود، در حای که اختراع جنبه اختراعی و آفرینشی آن مورد توجه است. تفاوت دیگر اختراع و طرح صنعتی این است که حمایت از طرح صنعتی را نمیتوان برای مثال به علت عدم استفاده از آن نظیر آنچه که در مورد اختراع مصداق دارد، قطع نمود.
همانطور که در ماده 20 قانون آمده است، چنانچه در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مورد نظر باشد، مشمول حمایت قانون طرحهای صنعتی نخواهد بود و میتواند در صورت دارا بودن ویژگی های مربوط، در قالب اختراع یا اختراعات کوچک و مدل اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرد.