اختراع و ورقه اختراع


اختراع و ورقه اختراع
لغت patent حداقل در بعضی از زبانهای اروپایی به دو معنی استعمال میشود. معنی اول عبارت است از سندی که به مخترعی داده میشود تا به موجب آن از امتیازات اختراع خود بهره مند گردد. معنی دوم عبارت است از محتوی و مضمون حمایتی که در اثر ثبت اختراع به وجود می آید. با توجه به تعریف اختراع و همچنین ورقه اختراع، روشن است که این دو با یکدیگر متفاوتند و استعمال آنها به جای یکدیگر صحیح به نظر نمیرسد. ورقه اختراع در واقع سند یا نوشته ای است که توسط ادارات ملی یا منطقه ای برای اختراعی که دارای شرایط مقرره است اعطاء میگردد و این ورقه به مالک آن حق انحصاری میدهد که به موجب آن بتواند دیگران را از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات فراورده یا فرایند موضوع اختراع منع یا جلوگیری کند. با توجه به ماده 26 قانون 1310 به ویژه قسمت اخیر این ماده میتوان گفت که، ورقه اختراع نوشته ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با ثبت اختراع به مخترع اعطاء میکند. در قانون 1386 از ورقه یا گواهینامه اختراع تعریف شده است.
با توجه به ماده 3 قانون مذکور، گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میکند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری آن بهره مند شود. در خاتمه با توجه به تعریف اختراع و ورقه اختراع میتوان گفت که در واقع اختراع، موضوع ورقه اختراع است.