علامت تجاری و اسامی مبدا


علامت تجاری و اسامی مبدا
اصطلاح «اسامی مبدا» در موافقتنامه لیسبون برای حمایت از اسامی مبدا و حمایت بین المللی آنها تعریف شده است. بر اساس بند 1 ماده 2 موافقتنامه یاد شده، اسم مبدا، به اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی اطلاق میشود که محصول از آنجا نشات گرفته و کیفیت و مشخصات آن منحصرا یا اساسا به خاطر محیط جغرافیایی (از جمله عوامل طبیعی و انسانی) است. با توجه به بند 2 ماده 2 موافقتنامه، کشور مبدا کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن اسم مبدا محسوب میشود و معروفیت محصول به خاطر آن است. با توجه به تعریف فوق روشن است که اسم مبدا در واقع اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی است که محصول از آنجا نشات گرفته و کیفیت و ویژگیهای آن محصول نیز منحصرا یا اساسا به خاطر محیط جغرافیایی مربوط (از جمله عوامل طبیعی و انسان آن) باشد.
همانطور که از تعاریف علامت تجاری و اسامی مبدا کاملا مشخص میگردد میان علامت تجاری و اسامی مبدا تفاوت اساسی وجود دارد زیرا علامت تجاری محصولها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز میسازد لیکن اسامی مبدا اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی است که محصول مورد نظر از آنجا نشات گرفته و کیفیت یا سایر ویژگیهای محصول به خاطر محیط جغرافیایی یا عوامل انسانی محل نشات گرفته از آن است. به عبارت دیگر، عوامل انسانی یا طبیعی موجود در محیط جغرافیایی مربوط، باعث کیفیت و سایر ویژگیهای محصول نشات گرفته از آن شده است. خلاصه اینکه علامت تجاری و اسامی مبدا نیز از نظر تعریف، هدف، مدت حمایت، شرایط و نحوه حمایت و استفاده با یکدیگر متفاوت هستند و غالبا نیز در قالب نظامهای حمایتی خاص و متفاوت با یکدیگر مورد حمایت قرار میگیرند.