شخصیت حقوقی و استقلال شرکت


شخصیت حقوقی و استقلال شرکت
در شرکتهای اشخاص، شخصیت حقوقی شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی که در شرکتهای سهامی شرکاء بعد از پرداخت بهای سهام خود دیگر هیچ گونه تعهدی در برابر شرکت ندارند. شخصیت و اقتدار شرکت اغلب بیشتر از شخصیت و اقتدار یک تاجر معمولی است، زیرا شرکت سهامی از مرگ هراسی ندارد و با جمع آوری سرمایه های بزرگ دارای نفوذ فراوان میشود. در شرکتهای سهامی بزرگ که عده ی سهامداران خیلی زیاد است، اغلب رابطه نزدیکی بین سهامدار و مدیران شرکت وجود ندارد و حتی اغلب سهامداران از موضوع و شیوه اداره شرکت اطلاعی ندارند. بنابراین، شرکت سهامی قائم بر نفس است و اراده مشخص و متمایزی از شرکاء دارد. در نتیجه شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی واجد خصوصیات زیر است:
نام شرکت، مرکز شرکت، تابعیت شرکت، دارایی شرکت، جنبه تجارتی شرکتهای سهامی