تصریح نوع شرکت در نام شرکت


ماده 95 قانون تجارت مقرر میدارد: «در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب میشود و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت».
شرکت با مسئولیت محدود شرکت تجارتی است و شرکا مسئولیتی ندارند. بنابراین قانون مقرر داشته است که عبارت شرکت با مسئولیت محدود در نام شرکت قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله میکنند متوجه این موضوع باشند. علاوه بر آن نام هیچ یک از شرکا نباید در نام شرکت قید شود و شرکت باید دارای نام مستقلی از شرکا باشد. چنانچه نام یک یا چند نفر از شرکا در نام شرکت قید شود، شرکا مزبور با شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در قانون فرانسه قید نام شرکا در نام شرکت مانعی ندارد، زیرا با تصریح نوع شرکت برای اشخاص اشتباهی حاصل نمیشود ولی قانون ایران سختگیری بیشتری در این مورد قائل شده است. نام شرکت ممکن است بر حسب موضوع آن یا بدون توجه به موضوع آن تفننی انتخاب شود. عبارت شرکت با مسئولیت محدود معمولا در پایان نام شرکت قید میگردد.