این ربات پوشیدنی نرم به معلولان کمک می کند تا دست هایشان را به کار اندازند...