آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه


با وجود آن که شرکت با مسئولیت محدود جزو شرکتهای سرمایه محسوب میشود، ولی شخصیت شرکا نیز اهمیت دارد و به این جهت شرکا نمیتوانند آزادانه سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند بلکه باید رضایت سایر شرکا نسبت به ورود اشخاص دیگر به شرکت تحصیل شود. و به این جهت قانون تعیین سهم الشرکه را به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال منع کرده است تا اشخاص نتوانند آنها را مورد خرید و فروش قرار دهند. ماده 102 قانون تجارت مقرر میدارد: «سهم الشرکه شرکا نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.» ذکر اکثریت عددی شرکا نیز تایید مینماید که در شرکت با مسئولیت محدود فقط سرمایه در نظر گرفته نمیشود، بلکه شخصیت شرکا نیز باید در نظر گرفته شود.
قانون تجارت ایران مقررات بالا را برای انتقال سهم الشرکه به غیر از شرکا در نظر گرفته است. ماده ی 103 قانون تجارت برای تایید این که سهم الشرکه به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال نمیباشد، مقرر میدارد: «انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.» بنابراین حتی با تحصیل رضایت اکثریت شرکا باز انتقال سهم الشرکه تابه تشریفات اسناد رسمی است، ولی قانون تجارت ثبت و آگهی انتقال سهم الشرکه را لازم ندانسته است. بنابراین ممکن است با وجود انتقال سهم الشرکه این انتقال در دفاتر ثبت شرکتها منعکس نگردد.