نام تجاری تاجر فرد


قوانین و مقررات در بیان عناصری که اسم تجاری را تشکیل میدهند متفاوت هستند. باید گفت که در کشور ما قوانین خاصی در مورد نام های تجاری که تکوین اسم تجاری را شرح دهد به غیر از قانون تجارت وجود ندارد که البته باید به موادی که در این زمینه در قانون ثبت اختراعات هست نیز اشاره کرد. تاجر حقیقی برای مؤسسه تجاری خویش نامی را بر می گزیند که می تواند متخذ از نام، نام خانوادگی وی باشد. مانند "فروشگاهای حسین حسینیان". گاهی اوقات ممکن است با توجه به نوع تجارتی که انجام می دهد واژه یا عبارتی اضافه کند. مانند: "فروشگاہ عطریات حسینان". این الفاظ وعباراتی که  اضافه می شوند بایستی خالی از هر نوع فریب دهی و دروغ باشند. لذا اگر نام وی حسین حسینیان است و به تنهای در مؤسسه اشتغال دارد نباید نا تجاری "شرکت حسین حسینیان " یا "حسینیان و شرکاء" را برای خود اتخاذ کند که توهم وجود شريک برای اشخاص غیر کند. هم چنین نباید نامی برگزیند که مثلاً نشانگر این است که طرف معامله با دوائر دولتی است، مانند "حسین، حسینیان وارد کننده کالاهای دولتی". در حالیکه چنین کالاهایی را برای دوائر دولتی وارد نمی کند. این معنی را تا حدودی میتوان از ماده ۵۷۷ قانون تجارت دریافت. ماده ۵۷۷ قانون تجارت اشاره به شخص حقیقی دارد و بیان می کند که «صاحب تجارتخانه میتواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند لکن نباید به صورتی باشد که موهم وجود شریک باشد». اما در مورد چگونگی و نحوه آن هیچ توضیحی نمی دهد. البته قرار بود که بر اساس ماده ۵۸۲ قانون تجارت وزارت دادگستری متکفل این مهم شود و نظام نامه ای در مورد ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به نام تجاری تنظیم نماید. لکن این امر هیچگاه واقع نشد. لازم به توضیح است که با توجه به عمومیت ماده ۵۷۷، نام تجاری مؤسسه تاجر حقیقی همانگونه که ممکن است متخذ از نام و نام خانوادگی وی باشد، میتواند یک نام ابتکاری باشد. زیرا نام تجاری فی الواقع چیزی به غیر از نوعی نام گذاری و تسیمه نمیباشد که تاجر برای تشخیص مؤسسه خود از مؤسسات دیگر به استخدام می گیرد. تاجر در این نام گذاری آزادی مطلق دارد که گاهی ممکن است به شکل و صورت واقعی باشد و زمانی به شکل تسمیه خیالی، یا ترکیبی از این دو صورت. نام های تجاری ابتکاری با توجه به وسعت تخیلات و تصورات و توانایی قوه ی مخیله انسان میتواند گوناگون و متنوع باشد، مانند "فانوس جادویی" یا "دره سبز" و از این قبیل، واژگان و عبارات.