علامت تجاری و اختراع


علامت تجاری و اختراع
اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولين بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید. علامت تجاری نشانی است که محصولات یا خدمات اشخاص را از رقبا متمایز می سازد. با توجه به تعاریف فوق روشن است که اختراع و علامت تجاری علیرغم اینکه هر دو از مقولات مربوط به مالکیت صنعتی هستند، بویژه از نظر تعریف، ماهیت، هدف، نحوه حمایت و مدت حمایت با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند، به عنوان مثال علائم تجاری برخلاف اختراع به روح، فکر و ذوق انسانها بستگی ندارد و اگر هم ارتباطی دارد ضعیف است و حمایت قانونگذار از آن هدف و جهت دیگری را دنبال می کند و تنها از نقطه نظر تجاری و اقتصادی است که قانونگذار از آن حمایت می کند تا از این طریق بتواند هم بازار را کنترل کند و رقابتهای ناسالم را کاهش دهد و هم مصرف کنندگان را حمایت نماید تا آنها بتوانند کالاهای مورد نظر و دلخواه خود را خریداری نمایند نه محصولات تقلبی را و در صورت وقوع خسارت نیز این امکان وجود داشته باشد که شخص مسئول شناخته شده، تحت تعقیب قرار گیرد و جامعه به حیات سالم و پویای خویش ادامه دهد. با توجه به مراتب فوق، بطور خلاصه اختراع و علائم تجاری علیرغم اینکه هر دو از مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی هستند، در حوزه های زیر می توانند با هم تفاوت اساسی داشته باشند:

  •   تعریف 
  •  مبانی حمایتی
  •  شرایط لازم برای ثبت
  •     فرآیند ثبت
  •     نوع حقوق انحصاری
  •    مأموریتها و کارکردها
  •   مدت حمایت
  •    چگونگی نقض حقوق انحصاری
  •     مجوزهای اجباری
  •    تأثیر استفاده در ادامه حمایت و اعتبار