علامت تجاری و طرح صنعتی


با توجه به ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. با توجه به تعریف فوق و تعریف علامت تجاری که صرفاً نشانی است برای تمیز کالاها و خدمات از یکدیگر روشن است که میان این دو از حیث تعریف، هدف، شرایط ثبت، نحوه حمایت و مدت حمایت تفاوت اساسی وجود دارد. البته علیرغم تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی به شرح فوق، بعضاً مواردی وجود دارد که شکل طرح یا بسته بندی یک محصول خاص از جمله ویژه گی متمایزکننده آن تلقی شود و به عنوان یک علامت تجاری سه بعدی حمایت باشد. بطری کوکاکولا یا شکل مثلثی شکلات Tablerone را میتوان به عنوان نمونه ذکر کرد. مضافاً اینکه شاید ثبت این طرح ها در قالب علامت تجاری به نفع باشد زیرا مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است در حالی که مدت حمایت از طرح صنعتی در نظام داخلی کشورها محدود ست. (معمولا بین 10 تا 25 سال). همچنین هزینه ثبت علامت تجاری با طرح های صنعتی متفاوت و معمولا هزینه ثبت طرح صنعتی بیشتر از علامت تجاری است. در خاتمه میتوان گفت که اگرچه طرح های صنعتی و علائم تجاری هر دو در رابطه با محصولات و کالاها هستند لیکن کارکرد آنها متفاوت است. هدف و کارکرد طرح های صنعتی  معرفی و تعیین شکل محصول و عمدتا زینت دادن به آن است و هدف عمده علائم تجاری ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات اشخاص از محصولات و خدمات رقباء است.