اختراع چسب مایع که در ۶۰ ثانیه برش های جراحی را بدون نیاز به بخیه به هم متصل میکند