علامت تجاری و علامت کارخانه


علامت تجاری را علامت کارخانه هم گفته اند. علامت کارخانه دقیقا در فرضی به کار میرود که موضوع حمایت علامت، محصولی کارخانه ای باشد. به عبارت دیگر، چنانچه علامت برای محصولی کارخانه ای مورد استعمال قرار گیرد، آن را علامت کارخانه گویند و استعمال علامت کارخانه برای محصولی که کارخانه ای نیست صحیح نمیباشد. البته کلمه تجاری که همراه با علامت مورد استعمال قرار گرفته است به تنهایی وافی به مقصود و جامع این جهات است و این صفات (کارخانه ای، صنعتی و ...) بموجب اصطلاح آمده است و غالبا به جای هم استعمال میشود.