طرح صنعتی و اسرار تجاری


در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1383 مجلس شورای اسلامی، از اسرار تجاری تعریف به عمل آمده است.
با توجه به ماده 65 قانون یاد شده، اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام» ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها، ابزارها و روشها، تکنیکها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها، فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینهاست که بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است. با توجه به تعریف طرح صنعتی به شرح ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و تعریف فوق از اسرار تجاری بدیهی است که ماهیت طرحهای صتنعتی و شرایط و نحوه حمایت از آن با اسرار تجاری تفاوت اساسی دارد. البته علیرغم مغایرتهای فوق بعضا ارتباط بین طرح صنعتی و اسرار تجاری را نمیتوان نادیده گرفت؛ زیرا همانطور که بعدا در ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی خواهیم دید طرحهای صنعتی تا قبل از افشا و علنی شدن میتواند در قالب اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد. به بیان دیگر، حقوق اسرار تجاری، نقش مکمل در حفاظت از طرحهای صنعتی دارد.