طرح صنعتی و حق مؤلف


طرح صنعتی زیر مجموعه مالکیت صنعتی است که با حق مؤلف یا کپی رایت در حوزه های مختلف از قبیل قلمرو حمایتی، شرایط شکلی حمایت، شرایط ماهوی حمایت، مدت حمایت و همچنین شرایط نقضی حق تفاوت اساسی دارد.
علیرغم تفاوت های اساسی که بین طرح صنعتی و کپی رایت وجود دارد، در برخی از نظام های ملی، کپی رایت به عنوان یکی از ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی معرفی و تعیین شده است که در مبحث مربوط توضیحات کافی در خصوصی مورد داده خواهد شد. مضافاً اینکه در برخی از نظامهای ملی، کپی رایت برای حمایت از آن دسته از طرح هایی که جنبه هنری محض دارند بکار میرود. بنابر این در این نظام ها چنانچه طرح های هنری قابلیت کاربرد و تبلور برروی کالا را نداشته باشند در قالب کپی رایت قابل حمایت هستند.