علامت تجاری و حق مؤلف


علامت تجاری با حق مؤلف از حیث مبنا و کارکرد متفاوت است. حق مؤلف از خلاقیت حمایت میکند. همچنین حمایت حق مؤلف با حمایت مربوط به علامت تجاری متفاوت است. در حق مؤلف اشخاص دیگر میتوانند مستقلا اثری مشابه اثر مورد حمایت ایجاد نمایند و این اثر نیز مورد حمایت قرار میگیرد؛ اما در علامت تجاری همانند اختراع، در صورتی که شخصی، حتی در فرض عدم آگاهی از علامت مذکور، علامتی همانند آن ایجاد کند، علامت وی مورد حمایت قرار نمیگیرد و شخص اول میتواند علیه وی اقامه دعوی کند. همچنین در حق مؤلف اصالت مهم است. اما در علامت تجاری، متمایز بودن.
خلاصه اینکه علائم تجاری و حق مؤلف علاوه بر مبنای حمایتی از جهات تعریف، نوع حقوق انحصاری، مدت حمایت، چگونگی نقض حقوق انحصاری، ضرورت ثبت و فرآیند آن با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. همچنین جنبه و صبغه تجاری علامت تجاری در مقایسه با حق مؤلف، برتری و رجحان دارد. علیرغم تفاوتهای فوق، عناوین آثار میتوانند تحت شرایطی در قالب علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرند. بدین توضیح که اگر عناوین یاد شده نقض و کارکرد علامت را داشته باشند و با علائم تجاری ثبت شده دیگران در تعارض نباشند میتوانند به عنوان علائم تجاری مورد ثبت قرار گیرند.