مجامع عمومی در شرکتهای با مسئولیت محدود


در صورتی که شرکا شرکت با مسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز کند، شرکا باید حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند. ماده 109 قانون تجارت مقرر میدارد: «در هر شرکت با مسئولیت محدود که عده ی شرکا آن بیش از 12 نفر باشد، باید دارای هیات نظارت بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد.» به طوری که ملاحظه میشود قانون تجارت دعوت مجمع عمومی را در شرکت با مسئولیت محدود به عهده هیات نظار گذاشته و علاوه بر آن تصریح ننموده است که مجمع عمومی مزبور برای چه منظوری تشکیل میشود. ولی بدیهی است که مجمع عمومی مزبور همان مجمع عمومی عادی سالیانه است که در شرکتهای سهامی نیز برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل میشود. مخصوصاً که مفاد ماده 170 قانون تجارت که رعایت آن طبق ماده 109 برای شرکتهای با مسئولیت محدود نیز اجباری است، تصریح میکند که: «تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیات نظار اطلاع حاصل کند.».
 علاوه بر مجمع عمومی عادی که تشکیل آن به موجب ماده 109 سالی یک مرتبه اجباری است، ماده ی مزبور پیش بینی میکند که: «هیات نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.» عبارت مجمع عمومی فوق العاده درباره ی شرکتهای با مسئولیت محدود به نظر صحیح نیست، زیرا معلوم نیست چه فرقی بین مجمع عمومی عادی یا فوق العاده وجود دارد. مگر اینکه کلیه ی مجامعی را که خارج از مجمع عمومی عادی سالیانه است، فوق العاده تصور کنیم. زیرا تشریفات مخصوصی که برای تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه است، فوق العاده در شرکتهای سهامی در نظر گرفته شده است، برای شرکتهای با مسئولیت محدود در نظر گرفته نشده و هیچگونه تفاوتی بین مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از لحاظ دعوت و حد نصاب حضور شرکاء پیش بینی نشده است. مگر آنکه تصمیمات مربوط به مفاد ماده 102 و 111 را مربوط به مجمع عمومی فوق العاده بدانیم و سایر تصمیمات را مربوط به مجمع عمومی عادی. 
قانون تجارت ایران مقررات مخصوصی راجع به طرز دعوت و تشکیل  مجامع عمومی شرکتهای با مسئولیت محدود پیش بینی ننموده و اساسنامه شرکت می تواند هر طور که صلاح بداند مقررات مربوط به مجامع عمومی را تعیین نماید. در صورتی که اساسنامه شرکت در این موضوع ساکت باشد، طرز دعوت و تشکیل مجامع عمومی معمولا مطابق مقرراتی که درباره شرکتهای سهامی توضیح داده شده است، به عمل می آید.