طرح صنعتی و اثر هنری کاربردی


آثار هنری کاربردی آثاری هستند که در طی یک فرآیند صنعتی قابلیت تبلور بر روی یک کالا را دارند و متعاقب آن قابل استفاده تجاری می باشند. البته این قبیل آثار اغلب به صورت اشکال سه بعدی برروی کالاها تبلور مییابند. با توجه به تعریف فوق، میتوان گفت که تعریف مقرره در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قابلیت شمول بر این قبیل آثار را دارد و آنها را می توان در قالب طرح های صنعتی مورد حمایت قرار داد.