طرح صنعتی و مدل صنعتی


اصطلاح مدل صنعتی در بند (۲) ماده (۱) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی بکار رفته است. در برخی از نظامهای ملی، طرح و مدل صنعتی در معنای مترادف بکار رفته اند. اما میتوان گفت مدل صنعتی در معنای خاصی یکی از مصادیق طرح های صنعتی است. به عبارت دیگر چنانچه طرح صنعتی در قالب اشکال سه بعدی باشد و موجب تغییر در ظاهر کالا شود همان مدل صنعتی است؛ یعنی در واقع مدل صنعتی همان اشکال سه بعدی است که در فرآورده ها و محصولات تبلور یافته و موجب تمایز آن از سایر اشیاء مشابه میگردد، اعم از اینکه با خطوط یا رنگ باشد یا نباشد. با این تعریف می توان گفت که تعریف طرح صنعتی به شرحی که در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است، قابلیت شمول به مدل های صنعتی را نیز دارد و در این قالب می توان از آنها حمایت کرد. بطور خلاصه میتوان گفت که تعریف طرح صنعتی در قانون ملی ایران قابلیت شمول به مدل های صنعتی را دارد و در واقع قانون ایران در رابه با الزامات مقرره در کنوانسیون پاریس مبنی بر  حمایت از مدلهای صنعتی نیز تعیین تکلیف کرده است.