تشریفات قانونی تاسیس شرکتهای سهامی


در مورد شرکتهای سهامی که در موقع تصمیم مؤسسان به تشکیل آن، سرمایه لازم توسط خود آنان یا اشخاصی که قبلا با تشکیل شرکت موافقت کرده اند، تامین شده است تشریفات قانونی مربوط به تاسیس شرکت در یک روز با تشکیل مجمع عمومی مؤسسان شرکت انجام گیرد. در کواردی که سرمایه شرکت باید از طریق پذیره نویسی عمومی تامین گردد انجام تشریفات قانونی در یک روز میسر نیست و لازم است مدت زمانی در نظر گرفته شود تا بعد از تعهد کلیه سهام شرکت، تعهدکنندگان برای تشکیل مجمع عمومی مؤسسان دعوت شوند شرکت تشکیل گردد. شرکتهای سهامی اجبارا باید به ثبت برسند و برای شناسایی قانونی شرکتهای سهامی تشریفاتی باید رعایت گردد و اسنادی تنظیم شود که به ترتیب به شرح زیر میباشد:

  • تعهد سرمایه شرکت و پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ سهام (پذیره نویسی)
  • دعوت مجمع عمومی مؤسسان و تشکیل جلسه برای تایید عملیات مؤسسان، تایید تعهد سرمایه و پرداخت مبالغ لازم بابت بهای سهام؛انتخاب مدیران، انتخاب بازرسان، تعیین مرکز اصلی شرکت، امضای صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسان و مدارک مربوط به تاسیس شرکت