اختراع و طرحهای صنعتی


 در تعریف طرح صنعتی آمده است: هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. با توجه به تعریف طرح صنعتی به شرح فوق و همچنین تعریف اختراع، مشخص است که بین اختراع و طرح صنعتی تفاوت اساسی وجود دارد، زیرا طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقاا جنبه ای از یک کالا که تزیین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است، مربوط می شود و با ضرورتهای کاربردی و فنی تعیین نمیگردد، در حالی که اختراع چه محصول و چه فرآیند قبل از هر چیز ضرورتاً به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین می شود. به عبارت دیگر، طرح صنعتی به سیما و ظاهر یک وسیله و کالا که جنبه زیبایی شناختی و تزیینی دارد مربوط می شود، در حالی که در اختراع، جنبه اختراعی و آفرینشی آن مورد توجه است. خلاصه اینکه، چنانچه در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مورد نظر باشد، مشمول حمایت قانون طرح های صنعتی نخواهد بود و میتواند در صورت دارا بودن ویژگیهای اختراع، در قالب نظام اختراع مورد حمایت قرار گیرد.