اختراع و نمونه های اشیاء مصرفی


 نمونه های اشیاء مصرفی در اسناد مختلف وایپو و همچنین قوانین ملی کشورها، تحت نام های مدل اشیاء مفید، نمونه اشیای مفید، نمونه های وسایل رفع احتیاج، اختراع کوچک و ورقه های اختراعات جدید آمده است. به طور کلی نمونه های اشیاء مصرفی، به اختراعاتی در زمینه های مکانیکی اطلاق می شود و با اختراع، در حوزه های مختلف به شرح زیر متفاوت است : 
۱- حق اختراع در زمینه های محصول صنعتی و فرآیند منتهی به محصول و روش تولید، در هر دو صورت قابل ارزیابی و اعطاء می باشد، در حالی که مدلهای مصرفی، لزوماً به جنبه های مکانیکی و خود محصول می پردازند. ۲- شرط گام ابتکاری در مدل های مصرفی کمتر و محدودتر از اختراع مطرح میباشد. 
۳- هزینه های لازم جهت کسب حمایت از مدل های مصرفی معمولاً کمتر است. 
۴- مدت حمایت از مدل های مصرفی کمتر است (۷ تا ۱۰ سال بدون امکان تجدید یا تمدید) 
۵- در مدل های مصرفی، روش های کسب حمایت و روند بررسی آن در مقایسه با اختراع، کوتاهتر و ساده تر می باشد و بررسی به صورت ماهوی صورت نمی گیرد. 
۶- در اسناد مربوط به مدلهای مصرفی، معمولاً عنوان اختراع ذکر می شود و برای تمایز مدل های مصرفی از اختراع، در این اسناد عنوان ((اختراع برای مدل های مصرفی)) درج میگردد.