اختراع و نوآوری


اختراع با نوآوری متفاوت است. نوآوری تبدیل یک اختراع به یک محصول یا فرایند تجاری و قابل فروش است. به عبارت دیگر، در واقع تجاری کردن موفقیت آمیز یک اختراع را نوآوری گویند. عمده دلایلی که یک شرکت مبادرت به نوآوری مینماید عبارتست از: 
⦁    بهبود ساخت فرایندها به منظور صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای کیفیت تولیدات
⦁    عرضه محصولات جدید به منظور تامین نیازهای مصرف کننده
⦁    ماندن در بازار رقابت و توسعه سهم بازار در رابطه با محصولات تولیدی
⦁    تضمین این امر که تکنولوژی، توسعه یافته و از این حیث میتواند پاسخگوی نیازهای عملی افراد جامعه باشد
⦁    رهایی از وابستگی به تکنولوژی شرکتهای دیگر
با توجه به مراتب فوق تفاوت بین اختراع و نوآوری روشن میگردد. زیرا اختراع در یک معنای کلی عبارتست از یک راه حل جدید و ابتکاری برای حل یک مشکل و مساله تکنیکی و نوآوری تجاری کردن این اختراع است.