اختراع و مدارهای یکپارچه


اختراع با مدارهای یکپارچه متفاوت است. مدارهای یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود، دارای اجزاء متعدد میباشد و حداقل یکی از این اجزاء متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزاء به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشد. به موجب تبصره (۲) ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، مدار یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارآیی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. با توجه به تعاریف فوق روشن است که اختراع و مدارهای یکپارچه معمولاً متفاوت هستند، زیرا نوآوری در مدارهای یکپارچه همیشه متضمن خلاقیت و گام ابتکاری نمیباشد، بنابراین این مدارها را نمیتوان تحت عنوان اختراع مورد حمایت قرار داد. البته لازم به ذکر است که چنانچه مدارهای یکپارچه، حاوی شرایط مقرره در اختراع باشند، میتوانند در قالب نظام اختراع مورد حمایت قرار گیرند.