اختراع و دانش فنی


نوهاو برگرفته از عبارت  the know . how do itبه معنی اسرار تجارت و صنعت است که به آن trade - secret هم میگویند. در زبان فارسی، معادل دقیقی برای آن نیست. به نظر میرسد کلمات دانش فنی، لم کاری، قلق کار، شم تجارت، رمز کسب، اسرار تجاری تا حدودی مفهوم نوهاو را برساند.
در اصطلاح، دانش فنی شامل ترسیمات مخصوص، آموزش ها، تجربه، اسرار تجارتی و ورقه های مربوط به تحقیق، توسعه، ساخت، هزینه، آزمایش، بازاریابی و عملیات بوده ولی محدود به این ها نیست .
کمیسیون حمایت بین المللی مالکیت صنعتی اطاق تجارت بین المللی، از «نوهاو»، تعریفی به شرح زیر ارائه داده است :
مجموعه مفاهیم، اطلاعات و تجربیات حرفه ای یا تمهیدات لازم برای ساخت یک محصول.
در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی، از اسرار تجاری الکترونیکی تعریف به عمل آمده است. با توجه به ماده 65 قانون یاد شده، اسرار تجاری الکترونیکی «داده ی پیام» ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افرازها و برنامه ها، ابزارها و روشها، تکنیکها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینهاست که  بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است. باید دانست هر اطلاعاتی را نمیتوان «نوهاو» دانست. مثلاً اطلاع از ارقامی که در یک قرارداد می آید یا میزان دستمزد کارمندان یا اعلام سیاست دولت در فلان تاریخ، بلکه «نوهاو» با نوآوری و ابتکار همراه است. همانند ایده هایی که شخص درباره ی تولید یا فروش کالاها و یا سایر عملیات تجارتی دارد. با توجه به تعریفی که از اختراع و دانش فنی ارائه شد آیا دانش فنی میتواند فعالیت اختراعی به شمار آید؟ جواب منفی است زیرا اولاً: بر خلاف اختراع تحقق این رموز در صنعت ضرورت ندارد ثانیاً، در اختراع مخترع میکوشد اسرار مربوط به اختراع را تا تاریخ تسلیم تقاضانامه اختراع مکتوم بگذارد و حال آنکه «نوهاو» باید در هر حال پوشیده و مکتوم باشد و به محض علنی شدن حائز ارزش «نوهاو» نخواهد بود. ثالثاً: اصولا ماهیت اختراع و شرایط و نحوه حمایت از آن با دانش فنی تفاوت اساسی دارد.
علی رغم مغایرتهای فوق بعضاً ارتباط بین اختراع و دانش فنی یا اسرار تجاری را نمیتوان نادید گرفت. به این معنا که پیش از اینکه اختراع ثبت و آگهی شود، کاربری یا بهره گیری از آن بر دیگران پوشیده است. در آن مرحله رموز و اسراری که منتهی به خلق این ابداع و اختراع شده است تا زمانی که تفصیل مشخصات و مختصات اختراع آگهی نشده یا به دفتر ثبت تسلیم نشده است نوعی نوهاو است و برخی از این نکات با آنچه به عنوان اختراع عرضه و ارائه می شود ابراز نمی شود، حتی در مقام به کارگیری آن اختراع فوت و فنها یا اسرار و رموزی که در ذهن یا در اختیار صاحب آن اختراع است می تواند نوهاو باشد، به عبارت دیگر، اطلاعات، ایده ها، تمهیدات منتهی به اختراع، نوهاوی متعلق به صاحب اختراع است.