اختراع دستگاهی که کودکان فلج مغزی را در راه رفتن یاری میدهد!!!