لیست مطالب

اطلاعات شما در مورد قوانین حاکم بر قرارداد به چه میزان است؟؟؟

قبل از قرارداد فی الواقع قوانین کشور بر رابطه کاری و شغلی طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند. به همین جهت قوانین و مقرره ها و قاعده های قانونی حاکم بر رابطه حقوقی طرفین، ب


ادامه مطلب

قرارداد با ورثه

هنگام عقد قرارداد با ورثه به جهت اطمینان و آرامش خاطر، به نکات زیر توجه فرمائید!!!
گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل


ادامه مطلب

لغات، عبارات و قواعد نگارشی قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم


ادامه مطلب

نکات حقوقی عمومی و شکلی قراردادها

منظور از نکات حقوقی عمومی و شکلی در تنظیم قراردادها، ملاحظاتی است که باید هر شخصی در زمان قبل و حین و بعد از قرارداد به آن توجه کند و الا هر چقدر قراردادش از جهت فنی و ماهوی دقیق و تخصصی و پر


ادامه مطلب