لیست مطالب

تعریف ورشکستگی

تعریف ورشکستگی
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شو


ادامه مطلب