لیست مطالب

تعریف و اصول شرکت با مسئولیت محدود

تعریف و اصول شرکت با مسئولیت محدود
طبق ماده 94 قانون تجارت: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یکی از شرکاء بدون این که سرمایه


ادامه مطلب

تصریح نوع شرکت در نام شرکت

ماده 95 قانون تجارت مقرر میدارد: «در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب میشود و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید م


ادامه مطلب

محدودیت مسئولیت شرکا

محدودیت مسئولیت شرکا
شرکا شرکت با مسئولیت محدود جز سرمایه ای که در شرکت میگذارند، مسئولیت دیگری ندارند و چناچه شرکت ضرر کند، ورشکستگی او اعلام شده و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم


ادامه مطلب

آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه

با وجود آن که شرکت با مسئولیت محدود جزو شرکتهای سرمایه محسوب میشود، ولی شخصیت شرکا نیز اهمیت دارد و به این جهت شرکا نمیتوانند آزادانه سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند بلکه باید رضا


ادامه مطلب

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکا امضا میشود، (شرکتنامه) تشکیل میشود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و شرکا باید با یکدیگر آشنایی داشته باشند


ادامه مطلب

حقوق و وظایف شرکاء شرکت با مسئولیت محدود

شرکا، شرکت با مسئولیت محدود موظفند، در موقع تشکیل شرکت سهم الشرکه خود را پرداخت نمایند. ولی مسئولیت آنها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و چنانچه شرکت ضرر کند، بیش از میزان سهم ا


ادامه مطلب

مجامع عمومی در شرکتهای با مسئولیت محدود

در صورتی که شرکا شرکت با مسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز کند، شرکا باید حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند. ماده 109 قانون تجارت مقرر میدارد: «در هر شرکت با مسئولیت محدود که عده ی


ادامه مطلب

اداره شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱۰۴ قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره میگردد.»


ادامه مطلب

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات زیادی قائل شده است که در شرکتهای دیگر پیش بینی نشده است. علت این امر اینست که قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ 7 مارس 1925 که نسبتاً


ادامه مطلب