لیست مطالب

تعریف و اصول شرکت با مسئولیت محدود

تعریف و اصول شرکت با مسئولیت محدود
طبق ماده 94 قانون تجارت: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یکی از شرکاء بدون این که سرمایه


ادامه مطلب

تصریح نوع شرکت در نام شرکت

ماده 95 قانون تجارت مقرر میدارد: «در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب میشود و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید م


ادامه مطلب